Close

I. Gebruiksvoorwaarden

Uw gebruik van de site “https://altro-invest.be” houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

II. Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat de Altro Invest-site hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

III. Betrouwbaarheid van de informatie op de site

Op onze site informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u geheel ter informatie aangeboden. Wij garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. De inhoud van de website of andere gegevensdragers waaronder informatiebrochures, kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist. Wij doen al het mogelijke om op de website of andere gegevensdragers betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. BD Vastgoed BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de vastgoedinformatie of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. In geen geval is BD Vastgoed BVBA aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolg-schade, schade door het verlies van winst, inkomsten, goodwill, gebruik van gegevens, die door u of een derde partij werd geleden, en die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de website.

Wij raden ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan.

IV. Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de Altro Invest-site 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

V. Beschikbaarheid van de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon :

  • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
  • die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten
  • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
  • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden

Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

VI. Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Altro Vastgoed-site is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Altro Vastgoed 503 213 (België)
onderworpen aan de deontologische code.
Toezichthoudenden autoriteit Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, 
Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel.
BIV plichtenleer: Klik hier

NL