Close

Onderhoud en herstellingen aan huurwoningen

Onderhoud en herstellingen aan huurwoningen
Onderhoud en herstellingen aan huurwoningen

De verhuurder moet de huurwoning in goede staat van onderhoud aan de huurder leveren. Tijdens de duur van de overeenkomst moet de verhuurder de goede staat beheren opdat de woning bewoonbaar blijft. Dat neemt niet weg dat sommige onderhoudswerken ten laste van de huurder kunnen zijn. In dit artikel welke partij verantwoordelijk is voor welke kosten bij een huurovereenkomst.

Wie doet wat?

Om te weten wie verantwoordelijk is voor een onderhoud of herstelling, is het van belang om te weten van wanneer uw huurcontract dateert.

Woninghuurcontracten gesloten voor 1 januari 2019

De verhuurder moet de woning onderhouden en zo nodig herstellen, tenzij het gaat om:

1. kleine herstellingen die de huurder moet uitvoeren;
2. herstellingen die nodig zijn door een fout van de huurder.

Sinds 18 mei 2007 is het niet meer toegelaten om in de huurovereenkomst een andere regeling op te nemen. Herstellingen die nodig zijn door slijtage of overmacht zijn altijd voor de verhuurder.

Wat die kleine huurherstellingen zijn, heeft de wetgever niet bepaald, maar er bestaan wel indicatieve lijsten.

Woninghuurcontracten gesloten sinds 1 januari 2019

De huurder staat zelf in voor het onderhoud en het reinigen van de woning. Er zijn ook enkele herstellingen die hij zelf moet uitvoeren en betalen:

1. Kleine herstellingen. Het gaat om zaken zoals het gras maaien en gebroken glas, verloren sleutels of kapotte stopcontacten en schakelaars vervangen.
2. Herstellingen door verkeerd gebruik of slecht onderhoud.
3. Herstellingen die moeten gebeuren omdat hij de verhuurder niet heeft verwittigd dat er herstellingswerken nodig waren.

Alle andere herstellingen en herstellingen van slijtage of schade door overmacht zijn voor de verhuurder.

Wat bij kwaliteitsproblemen aan de woning?

De woning moet aan het begin van de huurperiode in goede staat zijn en tijdens de huurperiode ook in goede staat blijven. Én aan alle minimale kwaliteitsnormen voor veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid voldoen.

Gebreken aan de woning worden sinds 2021 ingedeeld in drie categorieën, gaande van kleine gebreken tot ernstige gebreken die leiden tot mensonwaardige omstandigheden of een gevaar vormen voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners. Een woning is conform, zolang er geen gebreken van categorie II en III worden vastgesteld. Ze mag dan worden verhuurd.

Zakt de kwaliteit van je woning tijdens de huurperiode en zijn er gebreken van categorie II of III? Dan kan de huurder vragen om het contract te ontbinden of eisen dat de verhuurder de nodige werkzaamheden uitvoert. De rechter kan beslissen om de huurprijs te verlagen.

Dringende herstellingen

De verhuurder mag alleen met toestemming van de huurder herstellingen uitvoeren. Een dringende herstelling die niet kan wachten, moet de huurder toestaan. Zelfs als hij daardoor een deel van de woning niet kan gebruiken.

Wat als een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt?

Soms komt een van de partijen zijn verplichtingen niet na. De tegenpartij kan die dan per aangetekende brief aanmanen om dat toch nog te doen. Helpt dat niet? Dan zijn er verschillende stappen mogelijk om het probleem op te lossen.

Het contract ontbinden omdat een partij zijn verplichtingen niet uitvoert, mag niet. Alleen de vrederechter kan beslissen om het huurcontract te beëindigen.

De vrederechter kan verschillende beslissingen nemen:

1. de tegenpartij wordt verplicht om haar plichten na te komen
2. de huurovereenkomst wordt ontbonden
3. de benadeelde partij kan schadevergoeding krijgen

Wat als de huurder schade aanricht aan de woning?

De huurder moet de woning beheren ‘als goede huisvader’, zodat hij ze op het einde van de huur kan teruggeven in haar oorspronkelijke staat, zoals opgetekend in de plaatsbeschrijving.

Eventuele huurschade waarvoor de huurder aansprakelijk is moet de huurder dus herstellen of vergoeden.

De kosten voor schade die niet tijdens de huurtermijn is hersteld, kunnen, op basis van een schadebestek of schatting door een expert, bij het einde van de huur worden afgehouden van de huurwaarborg.

Als de kosten voor de schade hoger liggen dan het bedrag van de waarborg moet de verhuurder de huurder formeel in gebreke stellen, en kan hij zo nodig een vordering voor de herstellingskosten instellen bij de vrederechter.

Wenst u alles nog eens grondig na te lezen? Dan kan dit ook op de website van de Vlaamse overheid.

Voor persoonlijke hulp, staan wij, van Altro Invest ook altijd voor u klaar. Contacteer ons vrijblijvend. 

NL